Spelregels

Op deze pagina vind je de spelregels zoals die zullen gelden voor de digitale ledenraadpleging die gehouden wordt van 5 t/m 12 juni 2020. Deze spelregels zijn zoveel mogelijk terug te voeren op ons huishoudelijk reglement en de statuten en zijn vastgesteld door het partijbestuur.

Uitgangspunten

We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • De spelregels sluiten zoveel mogelijk aan bij de manier waarop we normaliter besluiten nemen in onze vereniging en zijn daardoor herkenbaar voor leden;
 • Alle stemgerechtigde leden worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen, ook zij die niet beschikken over digitale middelen;
 • De stemmingen verlopen eerlijk, transparant en veilig, ook m.b.t. bijvoorbeeld privacy;
 • Alle leden hebben toegang tot goede informatie om hun stem op te baseren, ook zij die niet beschikken over digitale middelen.

Status besluiten

De uitslagen van de stemmingen zijn bindend. GroenLinks doet hiervoor een beroep op de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, die verenigingen in staat stelt hun ledenvergaderingen digitaal te organiseren.

Stemrecht

 • Iedereen die 3 maanden lid is op 5 juni 2020, die zijn contributie betaald heeft en die niet geschorst is, mag stemmen.
 • Alleen stemgerechtigde leden kunnen stemmen, de deelnemers aan de stemming kunnen worden geïdentificeerd als stemgerechtigd met behulp van unieke stemcodes die niet herleidbaar zijn tot de persoon.
 • Aan de geldigheid van de uitslag is geen opkomstdrempel verbonden.

Agenda digitale ledenraadpleging

We vragen de leden te stemmen over:

 • Verkiezing lijsttrekker
 • Verkiezing leden partijbestuur
 • Verkiezing nieuwe leden en herbenoeming leden congrespresidium
 • Verkiezing nieuwe leden interne kandidatencommissie
 • Benoeming gehele commissie voor geschil & beroep
 • Herbenoeming lid referendumcommissie
 • Verkiezing voorzitter toezichtraad
 • Goedkeuren jaarrekening 2018
 • Wijziging HR
 • Moties

De volgende stemmingen waren gepland voor het congres op 14 maart 2020 en worden verplaatst naar het verkiezingscongres in december 2020:

 • Vaststellen verantwoordingen over 2019
 • Actuele moties

Procedure

 • Stemgerechtigde leden krijgen aan de start van de stemming via de mail een logincode toegestuurd. Leden waarvan we geen mailadres hebben krijgen via de post hun logincode en worden in een brief verwezen naar de juiste URL voor de stemming.
 • Leden die geen toegang hebben tot internet kunnen telefonisch een papieren stembiljet aanvragen, dat moet uiterlijk 12 juni bij ons terug zijn en wordt handmatig ingevoerd in de stemtool door leden van het congrespresidium.
 • Leden die hun logincode kwijt zijn kunnen deze nogmaals opvragen. Logincodes worden alleen verzonden naar het mail- of postadres dat al gebruikt was voor de eerste zending.
 • 29 mei wordt de informatie over kandidaten en moties online gepubliceerd.
 • Tot 3 juni 12:00 uur kunnen leden vragen stellen over de onderwerpen waarover we stemmen.
 • De stemming staat 8 dagen open, van 5 juni 00:00 uur t/m 12 juni 23:59 uur.
 • Het is mogelijk om een deel van de stemmingen over te slaan.
 • Je kunt je logincode maar één keer gebruiken. Zorg er dus voor dat je niet tussentijds je browser of tabblad afsluit
 • Niet volledig ingevulde stemmingen tellen wel mee in de uitslag.
 • Op 13 juni om 16:30 uur publiceren we een uitslagenlijst waarin ook de achterliggende cijfers (zoals opkomstcijfers) zijn meegenomen.

Vragen

Alle praktische vragen, bijvoorbeeld over je logincode, inloggen of om een papieren stembiljet aan te vragen, kun je stellen via vragen@groenlinks.nl.

Je kunt tot 3 juni 12:00 uur vragen stellen over de onderwerpen die ter stemming worden gebracht. Dat doe je door je vraag te mailen naar ledenraadpleging@groenlinks.nl.Het congrespresidium toetst op de ontvankelijkheid van vragen aan de hand van de volgende criteria.

 • De vraag heeft betrekking op onderwerpen die ter stemming worden gebracht, met uitzondering van moties. Hierin volgen we zoveel als mogelijk de werkwijze op onze congressen;
 • De vraag ondersteunt de besluitvorming (need to know in plaats van nice to know);
 • Vragen hebben betrekking op de procedures en zijn geen vragen aan individuele kandidaten.
 • Het is niet mogelijk om nieuwe agendapunten toe te voegen aan de ledenraadpleging.

Alleen vragen die betrekking hebben op deze criteria, worden beantwoord. De vragen en de antwoorden zijn uiterlijk 5 juni te vinden op deze site.

Belangrijk om te weten:

 • Vermeld in je mail je naam en woonplaats.
 • Vermeld op welke agendapunt je vraag betrekking heeft.
 • Formuleer je vraag in maximaal 100 woorden.
 • Op 5 juni publiceren we de vragen en antwoorden op deze site, inclusief de voornamen en woonplaatsen van de vragenstellers. Heb je dit liever niet? Laat het ons weten in je mail.

Uitslag

Het invoeren van de papieren stembiljetten en het bepalen van de uitslag gebeurt door het congrespresidium op 13 juni, op het landelijk bureau van GroenLinks.

Van de uitgebrachte stemmen (en de daaruit volgende uitslag) wordt een procesverbaal opgemaakt door het congrespresidium. De inhoud van dit procesverbaal zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website op 13 juni om 16:30 uur.

Bezwaar

Tegen de uitslag, verwoord in het procesverbaal, kan bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar moet met redenen zijn omkleed en via e-mail worden ingediend bij het congrespresidium: congrespresidium@groenlinks.nl. De deadline voor bezwaren is 13 juni om 17:30 uur.