2. Verkiezing partijbestuur

De interne kandidatencommissie draagt de volgende mensen voor:

  • Voor de functie van bestuurslid Personeel en organisatie: Wouter Hakhoff
  • Voor de functie van bestuurslid Diversiteit, inclusie en externe relaties: Imane Nadif
  • Voor de functie van Internationaal secretaris: Gebke van Gaal

Vacante posities partijbestuur

In februari 2019 heeft Mieke van der Vegt, Internationaal secretaris, zich uit het bestuur teruggetrokken. De statuten schrijven voor dat als een lid van het partijbestuur tussentijds aftreedt, het partijbestuur de leden van de toezichtraad opdracht kan geven ter vervanging van dat bestuurslid een interim-bestuurslid te benoemen. Een op deze manier benoemd bestuurslid treedt af op het eerstvolgende congres. Als gevolg hiervan is op 1 juli 2019 Gebke van Gaal benoemd tot Internationaal secretaris ad interim.

Naast de vacature die ontstaat door het aftreden van de Internationaal secretaris, ontstaat er conform het rooster van aftreden van het partijbestuur ook een reguliere vacature in het partijbestuur voor het partijbestuurslid Personeel en organisatie.

Daarnaast heeft het huidige bestuurslid Diversiteit, inclusie en externe relaties -Melody Deldjou Fard- aangegeven het bestuur per juni 2020 te verlaten. Daarmee zijn er drie vacatures te vervullen. De toezichtraad heeft aan de commissie de opdracht gegeven voor deze drie vacatures een enkelvoudige, of meervoudige voordracht te doen.

Verantwoording van de interne kandidatencommissie

Er zijn dertien brieven binnengekomen van twaalf kandidaten. Een van de kandidaten heeft zich voor twee functies beschikbaar gesteld; Zes voor de functie van bestuurslid Personeel en organisatie, vier voor de functie van bestuurslid Diversiteit, inclusie en externe relaties en drie voor de functie van Internationaal secretaris. De commissie heeft een vergadering besteed aan de bespreking van de binnengekomen sollicitaties. De kandidaten hadden zeer verschillende profielen waardoor de commissie ruime keuze had in de selectie. De commissie was onder de indruk van de grote betrokkenheid en ambitie die bleek uit de brieven.

De kandidaten zijn als eerste beoordeeld op het profiel voor de specifieke functie zoals beschreven in de opdracht van de toezichtraad. Bij de selectie van de brieven en cv’s is aandacht besteed aan geschiktheid, integriteit, motivatie en (bestuurlijke) ervaring. Deze weging heeft erin geresulteerd dat voor de eerste gespreksronde zeven kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek. Vier voor de functie van bestuurslid Personeel en organisatie, twee voor de functie van bestuurslid Diversiteit, inclusie en externe relaties en één voor de functie van Internationaal secretaris.

Gesprekken

In de gesprekken met de kandidaten is gesproken over de competenties die aan het functieprofiel verbonden zijn. De commissie heeft speciale aandacht gehad voor visie, motivatie, integriteit, professionaliteit en betrokkenheid bij de partij, evenals gewenste samenstelling van het bestuur.

Voor de functies van bestuurslid Personeel en organisatie en bestuurslid Diversiteit, inclusie en externe relaties zijn twee kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek.

Met de kandidaat voor de functie van Internationaal secretaris is één gesprek gevoerd, omdat zij recent hetzelfde traject heeft doorlopen bij deze commissie voor haar ad interim benoeming.

Bij de kandidaten staat aangegeven voor welke portefeuille zij beschikbaar zijn. Er zijn drie functies vacant in het bestuur. Bij al deze drie functies zijn twee kandidaten beschikbaar.

De leden van het partijbestuur worden per functie verkozen. De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen, tenzij het aantal stemmen op ‘geen der kandidaten’ meer is dan vijftig procent. In dat laatste geval blijft de post onvervuld.

WOUTER HAKHOFF 52 JAAR, HOORN

wordt door de kandidatencommissie voorgesteld als bestuurslid voor de portefeuille Personeel en organisatie. Wouter heeft de commissie verrast door niet alleen een ambitieuze visie, maar ook een praktische en eigen aanpak op tafel te leggen om zijn sollicitatie kracht bij te zetten. De kandidatencommissie ziet in Wouter een authentieke, warme en intelligente bestuurder, die goed verbanden kan leggen en uitleggen. Een verhalenverteller met opgestroopte mouwen. Wouter kan volgens de commissie op korte termijn pragmatisch een aantal verbeteringen doorvoeren, om vervolgens door te pakken naar een grotere stip op de horizon. Zijn achtergrond als dirigent, en zijn scherpe visie op hoe de gehele partij verbonden zou kunnen zijn, maken hem wat de commissie betreft geschikt om een frisse wind te kunnen zijn in het bestuur. Daarnaast acht de commissie Wouter in de bredere taken als bestuurslid buiten de eigen portefeuille een vindingrijke sparring partner.

Motivatie Wouter

GroenLinks groeit. En dan is mooi; groei betekent meer kiezers, invloed en resultaten. Als provinciaal bestuursvoorzitter maak ik die groei van dichtbij mee. De successen, de grotere betrokkenheid en de nieuwe talenten. Maar ik zie ook de andere kant: nieuwe dilemma’s, krakende besturen en een groeiende kloof tussen landelijke en stedelijke belangen. Groei gaat namelijk nooit gelijkmatig en zorgt zo ook voor groeipijn. Als musicus, bestuurder en cultuurdirecteur houd ik mij bezig met de voorwaarden voor groei en presteren. Hoe haal je het beste in anderen naar boven, hoe benut je de kracht van samenspelen en hoe zorg je voor de juiste omgeving waarin dit kan plaatsvinden. Hoe gaan wij de komende jaren onze groei evenwichtig en duurzaam maken? En vooral, hoe blijft de menselijke maat centraal in deze groei? Dat zijn vragen die we nu als partij moeten gaan beantwoorden. Antwoorden vind je gezamenlijk, ik zoek graag mee. Vandaar.

IMANE NADIF 33 JAAR, AMSTERDAM

wordt door de kandidatencommissie voorgedragen voor de portefeuille Diversiteit, inclusie en externe relaties. Tijdens de gesprekken heeft zij zich laten zien als een krachtige, gedreven en idealistische belofte voor deze portefeuille. Imane is doortastend, doelgericht en vasthoudend, maar tegelijkertijd empathisch, beheerst en ontwapenend; een combinatie van eigenschappen die haar volgens de kandidatencommissie kan helpen om de beweging naar een inclusiever, diverser GroenLinks te versnellen. De commissie denkt bovendien dat haar achtergrond als raadslid en haar duidelijke visie op wat inclusiviteit voor haar betekent van meerwaarde kan zijn in gesprekken in de partij op verschillende niveaus. Imane kan daarnaast met frisse ideeën en scherpe, doordachte vragen een mooie rol vervullen in de bredere taak als bestuurslid buiten de eigen portefeuille.

MOTIVATIE IMANE

De afgelopen jaren heb ik buiten mijn rol als gemeenteraadslid meegewerkt aan projecten die aansluiten op het gebied van diversiteit en inclusie. Ik wil graag deze ervaringen gebruiken als landelijk bestuurslid om binnen de partij en daarbuiten meer mensen te binden aan de partij, gesprekken te initiëren en helpen om verhalen op te halen uit de samenleving. In mijn werk als raadslid heb ik mensen ontmoet die het vertrouwen in de politiek verloren hadden en zelf bewonersinitiatieven hebben opgericht. Door deze mensen mee te nemen in het politieke proces en bewust te maken van het belang van hun stem, hebben we alsnog een relatie opgebouwd. Niet alleen is dit goed voor de samenstelling van de partij, dit draagt ook bij aan een diversiteit aan ideeën. Dankzij hun ervaringen en verhalen ben ik in staat om mijn werk op inclusieve wijze uit te voeren, dit wil ik ook doen in mijn rol als bestuurslid.

GEBKE VAN GAAL 46 JAAR, LEIDEN

wordt door de kandidatencommissie voorgesteld als Internationaal secretaris in het bestuur van GroenLinks. In de gesprekken met Gebke is de commissie erg onder de indruk geraakt van haar evenwichtigheid en haar gedrevenheid. Gebke is een krachtige verbinder, die tegelijkertijd ontwapenend en benaderbaar is, en ook kan prikkelen en scherpe vragen durft te stellen. De commissie ziet in Gebke iemand die energie kan brengen in de ontwikkeling van een sterke positie in de Europese arena, alsook in de samenwerking met verschillende afdelingen en werkgroepen binnen GroenLinks, door praktisch handelen te combineren met idealistische ambitie. Gebke heeft een realistisch beeld van het speelveld, en ze brengt diverse ervaringen mee die haar gaan helpen bij de invulling van deze rol. In de samenwerking met de nieuwe Europese fractie, en in de ontwikkeling van nieuwe relaties en verbindingen zal Gebke een positieve en constructieve rol kunnen pakken. De commissie heeft er veel vertrouwen in dat Gebke naast de EGP, bovendien ook voor het partijbestuur van GroenLinks, binnen en buiten haar eigen portefeuille, een stabiele, mensgerichte en authentieke pijler is. Gebkes invulling van de afgelopen periode als interim internationaal secretaris voor GroenLinks, versterkt bovenstaand beeld.

MOTIVATIE GEBKE

Als klein meisje was ik altijd al op pad, op onderzoek uit en startte ik mijn wereldreis. Ik kom uit een vrijgevochten hippie gezin, waar de deur altijd open stond en waar solidariteit, emancipatie en rechtvaardigheid met de paplepel werden ingegoten. Ik woonde in meerdere Europese landen en heb in nog meer landen gewerkt. Ook nu werk ik met internationale teams en begeleid ik ze in veranderingen. Trouw lid van GroenLinks, in lokaal bestuur, verkiezingscampagnes, duo-raadslid, of zoals nu fractievoorzitter in Leiden en acht maanden Internationaal secretaris. Europeaan, wereldburger, zo voel ik mij. Met lef en durf kunnen we de problemen in Europa en de wereld aanpakken. En daar is intensieve samenwerking met andere partijen voor nodig. De kracht van de groene sociale politiek in Europa en daarbuiten groeit. Graag wil ik samen met alle GroenLinksers de groene beweging internationaal meer versterken, zodat we het verschil maken op deze aarde.

RENAAT VAN ROMPAEY 54 JAAR, WAGENINGEN

heeft aangegeven zijn kandidatuur voor alle drie de vacante functies te willen handhaven. Renaat wordt niet voorgedragen door de kandidatencommissie. De kandidatencommissie heeft de kandidatuur van Renaat van Rompaey beoordeeld tijdens de briefselectie. De kandidatencommissie heeft tijdens de briefselectie besloten Van Rompaey niet uit te nodigen voor een gesprek, omdat uit zijn brief en CV primair een sterk inhoudelijke gedreven motivatie bleek voor de functie van internationaal secretaris. Uit de brief bleek geen sterk inzicht in en motivatie voor de rol van partijbestuurder als verenigingsbestuurder. De kandidatencommissie heeft in de weging van de verschillende kandidaten vervolgens besloten om de procedure met anderen te vervolgen.

MOTIVATIE RENAAT

In Brussel spreekt men Frans en in Frankfurt, Luxemburg en Berlijn Duits. Met Engels alleen kom je er dus niet. En ‘internationaal’ is meer dan de Europese Unie. Als lid van de Global Greens streef ik naar een Groene wereldpartij, want duurzaamheid kent geen grenzen. Een politieke organisatie waar elke groene welkom is, van welke continent dan ook. Groene waarden en principes zijn universeel. Ik heb de wereld gezien en het is tijd voor radicale keuzes. Geen hokjesdenken meer, of voor- of achtertuinpolitiek. Een kind is een kind, in eender welk land en het verdient bescherming, zorg en liefde. Eén kwaadaardig virus en de hele mensheid gaat eraan. Gezondheid is ons kostbaarste goed. Aan politiek doen is vooruitkijken, niet voor persoonlijk gewin, maar voor het algemeen belang over alle grenzen heen. In Nederland gaan we meebesturen, krachtdadig het roer omgooien, vastberaden een coalitie van de duurzaamheid smeden. De groene tsunami van de laatste kans.