40. Motie

Indieners: Paul L. Smits c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • GroenLinks de Europese democratie nog niet als af beschouwt;
  • GroenLinks ideeën heeft - afhankelijk van verdragswijzigingen - over hoe de Europese democratie versterkt kan worden, zoals het samenvoegen van presidentschappen, Europese kieslijsten en een transparante Raad;
  • de Europese Commissie vanaf dit voorjaar een ‘Conferentie over de toekomst van de EU’ organiseert.

Overwegende dat:

  • de uitkomsten van de conferentie, mits het een grondig proces betreft, zullen leiden tot voorstellen voor verdragswijzigingen;
  • eventuele nieuwe Europese verdragen formeel bepaald moeten worden door de lidstaten, en de Tweede Kamer dus een cruciale rol speelt in de vorming van de Nederlandse positie betreffende verdragswijzigingen;
  • het ongewenst is om in het debat over de toekomst van de EU voor een vals dilemma gesteld te worden tussen populistisch isolationisme en de status quo.

Verzoekt:

  • de Tweede Kamerfractie het voortouw te nemen in het bepalen van de Nederlandse positie betreffende verdragswijziging, en te komen tot een breed gedragen visie, bijvoorbeeld door de instelling van een tijdelijke Kamercommissie Europese Democratische Vernieuwing;
  • het bestuur en de EGP delegatie om zich samen met andere Europese groene partijen in te spannen voor een proactieve en progressieve houding in andere EU-lidstaten en hun parlementen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Paul L. Smits c.s.

Preadvies: overnemen

GroenLinks gelooft dat de Europese samenwerking democratischer moet. De Tweede Kamerfractie zet zich conform het verkiezingsprogramma in voor een Nederlandse positie waarin instituties en afspraken democratischer worden, en doet dat ook in aanloop naar de Conference on the future of Europe.

Het bestuur en de EGP-delegatie zullen zich samen met andere Europese groene partijen inspannen voor een proactieve en progressieve houding in eigen en andere EU-lidstaten en hun parlementen. Zij ziet dit als een van haar opdrachten, zeker ook in relatie tot de Conference on the future of Europe. Verder wil de EGP-delegatie benoemen dat de Groene Fractie (GREENS/EFA) in het EP een van de drijvende krachten was achter het voorstel om transnationale ‘Burgeragoras’ en ‘Jongerenagora’s’ die de conferentie moeten voeden met voorstellen.