38. Motie

38

Krimp vliegverkeer vanaf de nationale en regionale luchthavens

Indieners: Ellis Kramer c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • de zorgen over het klimaat een veranderde kijk in de samenleving op de luchtvaart teweeg hebben gebracht;
 • de nationale en regionale luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven e.a. niet beschikken over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming;
 • een grote hoeveelheid wetenschappelijke rapporten met een reële optie voor een krimpscenario onvoldoende worden meegewogen bij de plannen m.b.t. de huidige en toekomstige omvang van de luchtvaart;
 • er strengere normen m.b.t. geluid en emissies door de luchtvaart nodig zijn om gezondheid, natuur en klimaat te beschermen;
 • er bij de huidige normen al bewezen gezondheidsschade bestaat voor werknemers en omwonenden binnen en buiten de regio Schiphol;
 • luchtvaartgeluid niet wordt meegenomen in de Omgevingswet;
 • er grote zorgen bestaan over de veiligheid van Schiphol voor medewerkers van de luchthaven en om- en onderwonenden.

Overwegende dat:

 • uitgaande van groeiende CO2-uitstoot, de luchtvaartsector ook een factor bij het Verdrag van Parijs zou moeten zijn geweest;
 • vliegvelden vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, waarop geen legitieme uitzondering kan bestaan;
 • technologische ontwikkelingen die door luchtvaart veroorzaakte schade wegnemen, nog decennia op zich laten wachten;
 • de luchtvaart zwaar door de Nederlandse overheid wordt gesubsidieerd, doordat de sector voor een belangrijk deel is uitgesloten van belastingen en kosten niet worden doorberekend;
 • het belang van de luchtvaartsector te zwaar wordt meegewogen in infrastructurele investeringen door de overheid;
 • de uitstoot van stikstof als gevolg van de groei van het aantal vliegbewegingen de afgelopen decennia sterk is gestegen;
 • de te verwachte groei van de luchtvaartsector de CO2-besparende maatregelen teniet zal doen;
 • de uitstoot van (ultra)fijnstof en zwavel, wetenschappelijk bewezen, schade toebrengt aan de gezondheid van mensen;
 • de nationale overheid tot op heden de zorgplicht dan wel het welzijn van alle bewoners van Nederland onvoldoende heeft meegenomen in haar beleidsbeslissingen m.b.t de omvang van de luchtvaart in Nederland;
 • grond in Nederland een schaars goed is en kan worden ingezet voor andere doeleinden dan luchtvaart;
 • het overgrote deel van de Nederlandse bevolking bereid is een eerlijke prijs voor vliegen te betalen;
 • reizen binnen Europa zoveel mogelijk per trein dient te geschieden;
 • diverse recente onderzoeken zowel uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat als van bewonersorganisaties aantonen dat Schiphol geen aanjager is van, en banenmotor is voor de economie in de Metropool Regio Groot Amsterdam c.q. dat de werkgelegenheidseffecten bij een geringer aantal vliegbewegingen zeer beperkt zijn, en dat een efficiëntere indeling van de vluchten een positieve invloed zal hebben op de maatschappelijke kosten en baten;
 • krimp van de luchtvaart in Nederland in totaliteit meer baten dan kosten oplevert.

Spreekt uit dat:

 • krimp van de luchtvaart in Nederland vanaf nationale en regionale luchthavens noodzakelijk is voor verbetering van het leefklimaat;

Doet de aanbeveling:

 • aan de programmacommissie van de Tweede Kamer van GroenLinks om deze uitspraak mee te nemen in het opstellen van het verkiezingsprogramma 2021-2025.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Ellis Kramer c.s.

Preadvies: overnemen

De coronacrisis heeft geleid tot fundamentele debatten in de samenleving over de toekomst van de luchtvaart. GroenLinks wil stoppen met de belastingvoordelen voor de luchtvaart, wil dat de luchtvaart aan duurzaamheidseisen gaat voldoen en wil de overlast en vervuiling in de omgeving van vliegvelden aanpakken. Dat vraagt volgens de programmacommissie Tweede Kamer om een kleinere en schonere luchtvaartsector en het investeren in snelle internationale treinen als alternatief voor korte vluchten.