37. Motie

37

Geen publieke steun fossiel

Indieners: Niels Hazekamp c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • de Nederlandse staat jaarlijks de fossiele sector met meer dan 7 miljard euro ondersteunt, door middel van subsidies, belastingvoordelen, verzekeringen, e.d.;
  • al in 2009 internationale afspraken zijn gemaakt om fossiele subsidies snel te stoppen;
  • het Parijs Akkoord artikel 2.1c overheden oproept om financiële stromen consistent te maken met een pad naar lage broeikasgasuitstoot en klimaatbestendige ontwikkeling.

Overwegende dat:

  • de doelen van het klimaatakkoord van Parijs alleen gehaald kunnen worden als het grootste deel van de olie en gasreserves in de grond blijven;
  • GroenLinks al langer vraagt om een uitfasering van overheidssteun voor fossiel.

Verzoekt de programmacommissie van GroenLinks:

  • in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2021 voorstellen op te nemen om alle financiële en diplomatieke overheidssteun voor fossiel gerelateerde projecten in Nederland en het buitenland snel te beëindigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Niels Hazekamp c.s.

Preadvies: overnemen

GroenLinks is tegen overheidssteun voor fossiele projecten en heeft al eerder voorstellen gedaan dat zo snel mogelijk te beëindigen. De programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen wil dat de overheid investeert in een fossielvrije economie en ziet de motie als een goede aanmoediging.