36. Motie

36

Bestaanszekerheid en participatie

Indieners: Tinka den Arend c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • recentelijk veel rapporten zijn verschenen over de effectiviteit van de Participatiewet en het stelsel van toeslagen in relatie tot de huidige vormgeving van de Bijstandswet en de Belastingwet;
  • bezuinigingen op collectieve voorzieningen in de afgelopen 20 jaar voor de laagste en middeninkomens funest uitwerken, en in aanloop naar herstructurering van woningmarkt, zorgstelsel en kinderopvang de bijstandsuitkering ontoereikend hebben gemaakt.

Overwegende dat:

  • GroenLinks zoekt naar de juiste inzet om op korte en op lange termijn te werken aan een samenleving zonder armoede waarin iedereen meedoet, dus waarin voor iedereen een fatsoenlijk inkomen en fatsoenlijk (betaald) werk aanwezig is;
  • herverdeling van overheidsuitgaven van lage en middeninkomens naar hoge inkomens daaraan geen enkele bijdrage levert en daarmee een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen niet de oplossing is;
  • het recht op bestaanszekerheid gekoppeld aan het recht op betaald werk een sterk concept is;
  • het belang van de collectieve sector binnen onze samenleving een enorme opwaardering verdient.

Verzoekt het de programmacommissie:

  • in het verkiezingsprogramma met voorstellen te komen voor het versterken van bestaanszekerheid, bijvoorbeeld door een herstructurering van de bijstand, belasting en toeslagen en de Participatiewet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Tinka den Arend c.s.

Preadvies: overnemen

Bestaanszekerheid is belangrijk voor iedereen. Ook dit jaar gaat de programmacommissie weer aan de slag om onze visie op sociale zekerheid goed in het verkiezingsprogramma op te schrijven. De programmacommissie kan daarbij goed herstructurering van de bijstand, belastingen en toeslagen betrekken. Deze motie kan dan ook worden overgenomen.