31. Motie

31

Verrijking van onze diversiteit

Indieners: Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • GroenLinks de ambitie heeft uitgesproken om een bredere volkspartij te worden;
 • gezien de laatste verkiezingsuitslagen deze missie reeds deels is geslaagd en er in aanloop naar de verkiezingen potentiële stemmers zich nog onvoldoende kunnen identificeren met onze partij;
 • diversiteit in GroenLinks fracties een vanzelfsprekendheid is;
 • mensen van kleur, mensen met een variatie in seksuele gerichtheid of gender en mensen met een niet-westerse achtergrond eveneens representatie verdienen in onze Kamerfracties.

Overwegende dat:

 • er uiteenlopende verschillen zijn/bestaan tussen de vraagstukken in de Randstad en daarbuiten en tussen steden aan de ene kant en kleinere woonkernen en dorpen;
 • beide perspectieven een goede vertegenwoordiging verdienen op landelijk niveau;
 • de meerderheid van de Nederlanders buiten de Randstad woont, voor het overgrote deel in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners;
 • lokale en regionale vertegenwoordigers van GroenLinks signalen ontvangen van leden en sympathisanten buiten de grote steden die erop wijzen dat zij zich landelijk niet goed vertegenwoordigd voelen.

Spreekt uit:

 • dat er extra aandacht moet worden besteed aan de verhouding tussen Randstad en regio, stad en dorp/platteland in politiek personeelsbeleid en in de kandidatenprofielen voor Tweede Kamerleden.

Roept het partijbestuur op:

om de kandidatencommissie Tweede Kamer de opdracht te geven om bij het samenstellen van de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021, naast geschiktheid van kandidaten voor het Tweede Kamerlidmaatschap, rekening te houden met de verhoudingen:

 • man, vrouw en andere genderidentiteiten;
 • kandidaten uit de Randstad vs. buiten de Randstad;
 • westers vs. niet-westerse achtergrond;
 • kandidaten met een academische achtergrond vs. kandidaten met een niet-academische achtergrond;
 • kandidaten met een variatie in seksuele gerichtheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

De motie sluit aan bij de opdracht van het partijbestuur aan de kandidatencommissie Tweede Kamer en bij ons politiek personeelsbeleid en scoutingsbeleid. In de opdracht wordt de commissie gevraagd een lijst samen te stellen die divers is wat betreft gender, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en regionale spreiding. Deze motie voegt daar academisch- en niet-academisch geschoold en variatie in seksuele gerichtheid aan toe. Het past bij GroenLinks om te streven naar diversiteit in haar politieke vertegenwoordiging. Tegelijk is het goed om te beseffen dat het partijbestuur de kandidatencommissie eveneens heeft gevraagd om met een lijst te komen waarin alle kernwaarden van GroenLinks herkenbaar zijn (groen, eerlijk en inclusief), waarin voorzien is in noodzakelijke expertise voor het Kamerwerk (wetgeving en overheidsfinanciën) en waarin zowel voldoende ervaren Kamerleden terugkomen, als wel ruimte is voor nieuw talent. De kandidatencommissie is aan zet om na de zomer met een afgewogen en goed advies te komen aan het congres t.a.v. de lijst, mede op basis van al deze aspecten.