30. Motie

30

Partijstandpunt: tegen de verhuurderheffing

Indieners: Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • sociale woningbouwcorporaties tot 10 keer meer belasting betalen dan particuliere verhuurders die geen sociale huurwoningen in hun bezit hebben;
 • alleen deze heffing al neerkomt op twee maanden huur op jaarbasis, per verhuurbare eenheid;
 • er sprake is van een wooncrisis bestaande uit een tekort van grofweg 300.000 (gepaste) woningen met het risico op een aanstaande woningnood, waarbij met name een groot tekort is aan sociale- en middenhuur woningen;
 • corporaties zelf de verhuurderheffing aanwijzen als een van de voornaamste remmen op de bouwproductie ten tijde van de woningnood;
 • ruim 200 van de ruim 300 woningcorporaties zich reeds hebben uitgesproken tegen de verhuurdersheffing met de campagne #ikwileenhuis.

Overwegende dat:

 • de betaalbaarheid van de huur van sociale huurwoningen steeds meer onder druk komt te staan;
 • ambities en resultaten op het gebied van duurzaamheid achterblijven;
 • de verhuurderheffing vooral sociale woningcorporaties verplichten tot fiscale bijdragen en commerciële ‘huisjesmelkers’ (beleggers etc.) buiten schot houdt en hen onvoldoende stimuleert tot duurzaamheidsingrepen aan hun vastgoed.

Spreekt uit:

 • dat GroenLinks tegen de verhuurderheffing is.

Doet de aanbeveling aan programmacommissie:

 • om volledige afschaffing, of een alternatief dat duurzaamheidsingrepen stimuleert door kortingen op de heffing, op te nemen in het verkiezingsprogramma;
 • om de verruiming van de grondslag van de verhuurderheffing te onderzoeken, zodat ook speculanten die minder dan 50 woningen en/of huurwoningen boven de liberalisatiegrens in bezit hebben de verhuurderheffing betalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

De wooncrisis is ongekend. Dat komt mede doordat woningcorporaties niet voldoende woningen kunnen bouwen en dit niet voor een brede doelgroep mogen en kunnen doen. Door de verhuurderheffing moeten woningcorporaties veel belasting betalen aan het Rijk, geld dat ze beter in het bouwen en verduurzamen van woningen kunnen steken. Het partijbestuur omarmt de motie dan ook. De programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen neemt in de woonplannen eventuele aanbevelingen van het congres over de verhuurderheffing mee.