29. Motie

29

Laat SCP & CPB basisinkomen 2.0 onderzoeken

Indieners: Alexander de Roo c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • het huidige stelsel van sociale en fiscale regels - met 50 inkomensondersteunende maatregelen - in zijn voegen kraakt, zoals ook blijkt uit rapporten van de commissie Borstlap, de WRR en de evaluatie van de Participatiewet;
 • een beter CAO, hogere lonen, of meer betaald werk vrijwel niets opleveren voor inkomens tussen bijstand en modaal, doordat de inkomensafhankelijke toeslagen en belastingkortingen navenant lager worden;
 • ruim één miljoen Nederlanders, waaronder een kwart miljoen kinderen, onder de armoedegrens leven en het aantal werkende armen blijft toenemen;
 • uit experimenten blijkt dat basisinkomen leidt tot meer geluk, betere gezondheid en verbetering van het welzijn, terwijl dit niet, of niet noemenswaardig ten koste gaat van de arbeidsinzet en productiviteit van de gemeenschap.

Overwegende dat een basisinkomen net boven de armoedegrens:

 • mensen meer regie geeft over hun eigen leven;
 • de positie van werknemers verbetert;
 • de armoedeval voor mensen tussen bijstand en modaal opheft;
 • de koopkracht van de lage en middeninkomens verbetert;
 • samenwonen financieel aantrekkelijker maakt, waardoor er minder woningen nodig zijn;
 • voor grote groepen een oplossing is, maar niet nodig is voor rijke Nederlanders;
 • in de traditie van GroenLinks staat, denk aan het voetinkomen (programma 1994), de lokale experimenten met regelarme bijstand en het grootschalig experiment met basisinkomen in het laatste programma;
 • sociale, economische en maatschappelijke effecten heeft die om verdiepende studies vragen.

Verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • zich in te zetten voor een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau naar de zachte kanten van het basisinkomen zoals (mentale) gezondheid, welzijn, houding t.o.v. de overheid, maatschappelijke betrokkenheid en criminaliteit;
 • zich in te zetten voor een onderzoek door het Centraal Planbureau naar de harde kanten van een budgettaire neutraal Basisinkomen 2.0*.
*Budgetneutraal Basisinkomen 2.0: € 600 iedere volwassene, € 600 elk huishouden, ieder kind € 300, huurtoeslag blijft plus het basisinkomen voor de 20 % hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Alexander de Roo c.s.

Preadvies: overnemen

Het basisinkomen is een onderwerp van veel maatschappelijk debat, ook in deze tijden van crisis. Het is belangrijk dat onderzoek plaatsvindt naar de verschillende aspecten van het basisinkomen. Deels is dat al gebeurd, zoals bijvoorbeeld in de CPB-studie Kansrijk belastingbeleid. Binnenkort verschijnt het onderzoek Kansrijk armoedebeleid van het CPB en het SCP samen. Na publicatie van die studie kijken we waar mogelijk nog hiaten in kennis zitten voor de programmacommissie om een weloverwogen besluit te nemen. Met die kanttekening heeft het partijbestuur geen bezwaar tegen aanname van deze motie. Het is wel goed om te beseffen dat het SCP en CPB zelf bepalen waar ze onderzoek naar doen en wanneer eventuele onderzoeken afgerond kunnen zijn.