27. Motie

27

GroenLinks, laat je rode roots zien

Indieners: Toon Holman c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • in de verkiezingen van 2018 en met name 2019 GroenLinks in de campagne en het publiek debat voornamelijk gefocust heeft op klimaat- en milieubeleid, en in mindere mate op sociale thema’s;
 • voor kiezers de visie van GroenLinks op klimaat en milieu duidelijk is, maar op sociale thema's een stuk minder;
 • kiezers daardoor sociale thema’s niet sterk met GroenLinks associëren;
 • GroenLinks nog altijd alleen vooral goed scoort onder universitair en hbo-geschoolde witte kiezers;
 • veel sociaaleconomische problemen in Nederland veroorzaakt zijn door een decennialang geloof in marktwerking, eigen verantwoordelijkheid en een kleine overheid en linkse partijen hier weinig tegenwicht aan hebben kunnen bieden.

Overwegende dat:

 • er bij het ontstaan van onze partij uit vier progressieve, sociale partijen niet voor niets voor de naam GroenLinks is gekozen;
 • er in Nederland behoefte is aan een ambitieus en inspirerend links, inclusief, sociaaleconomisch verhaal als écht alternatief voor de rechtse mythe van de marktwerking en eigen verantwoordelijkheid;
 • een écht links verhaal in ieder geval als uitgangspunt heeft dat publieke belangen een zaak zijn van de overheid, niet van de markt of van individuen;
 • GroenLinks op dit moment wel voor specifieke sociale thema’s mooie ideeën heeft, maar weinig voorstellen doet voor echt radicale veranderingen en geen overkoepelende sociale visie uitdraagt over oorzaken van sociale ongelijkheid, zoals wel op klimaatgebied gebeurt;
 • een helder, inclusief verhaal op sociaaleconomische thema’s nieuwe groepen kiezers naar GroenLinks kan trekken;
 • klimaatrechtvaardigheid niet kan bestaan zonder een rechtvaardige economie in brede zin;
 • de onderscheidende kracht van GroenLinks juist zit in die combinatie van groene, sociale, en inclusieve politiek en deze kanten niet alleen even belangrijk, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zouden moeten zijn;

Roept de programmacommissie op uit die onderscheidende kracht te putten en daarbij:

 • een heldere, inclusieve en inspirerende linkse sociaaleconomische agenda op te stellen die even ambitieus is als onze klimaatplannen;
 • deze sociaaleconomische agenda, net als de groene en inclusieve agenda’s, integraal onderdeel van het nieuwe verkiezingsprogramma en de speerpunten te maken.

Roept de landelijke fracties en het partijbestuur van GroenLinks op:

 • die onderscheidende kracht te allen tijde in ‘campagne’, politiek en publieke debat volmondig uit te dragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Toon Holman c.s.

Preadvies: overnemen

De kern van GroenLinks, zoals verwoord in onze naam, is het streven naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Dit staat centraal in ons verkiezingsprogramma voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen en komt tot uiting in voorstellen die groen, sociaal en inclusief zijn. De programmacommissie ziet de motie als een steun in de rug.