26. Motie

26

5G

Indieners: Regine Bautz c.s.

Preadvies: afwijzen

De indieners hebben besloten deze motie niet ter stemming voor te leggen.

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • de naderende uitrol van 5G een grote toename van elektromagnetische straling (EMS) met zich meebrengt;
 • er over de gezondheidseffecten hiervan op de mens grote zorgen bestaan onder, zowel vooraanstaande wetenschappers en artsen, als de bevolking (bron);
 • bij de naderende uitrol van 5G geen rekening wordt gehouden met de toename van elektromagnetische straling (boven de blootstelling aan EMS die al door 2G, 3G, 4G, WIFI, etc. wordt veroorzaakt) en de effecten daarvan op de gezondheid;
 • de kosten voor uitrol van 5G door de Europese Commissie worden geschat op 300 – 500 miljard euro in de komende vijf jaar;
 • er door de invoering van 5G een aanzienlijke toename van energieverbruik en CO2-uitstoot te verwachten is.

Overwegende dat:

 • er geen onafhankelijk onderzoek is verricht naar de effecten van 5G m.b.t. niet-thermische (biologische) effecten op de mens op middel- en lange termijn, evenmin op milieu, flora en fauna (bron);
 • niet bekend is wat de gevolgen zullen zijn van de stapeling van de effecten van 5G boven de blootstelling aan EMS die al door 2G, 3G, 4G, WIFI, etc. worden veroorzaakt;
 • de door Nederland gehanteerde blootstellingslimieten aan EMS beduidend hoger zijn dan in vele andere Europese landen;
 • bij deze limieten bovendien geen rekening wordt gehouden met niet-thermische (biologische) effecten van EMS en de uitkomsten van onderzoek naar deze effecten dat (elders) heeft plaatsgevonden;
 • de financiële gevolgen van de invoering van 5G voor de consument niet in kaart zijn gebracht;
 • gemeenten vrijwel geen invloed lijken te gaan hebben op de locatie en de voorwaarden waaronder de 5G-antennes worden geplaatst;
 • de uitrol van 5G en de toename van het dataverkeer ethische dilemma’s rond (staats)veiligheid en sociale controle oproepen, zonder dat daar al duidelijke richtlijnen over zijn geformuleerd;
 • het voorzorgsprincipe bij de invoering en uitrol van 5G door de regering niet gehanteerd wordt.

Verzoekt het congres uit te spreken:

 1. tegen de invoering en uitrol van 5G op dit moment te zijn;
 2. dat eerst aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
 • het voorzorgsprincipe wordt alsnog toegepast;
 • er wordt eerst onafhankelijk onderzoek verricht naar de niet-thermische (biologische) effecten van 5G op mens, milieu, flora en fauna, dit ook op middellange en lange termijn;
 • bij dit onafhankelijk onderzoek worden ook de gevolgen betrokken van de stapeling van de effecten van 5G boven de blootstelling aan EMS zoals die al door 2G, 3G, 4G, WIFI, etc. worden veroorzaakt;
 • de door Nederland gehanteerde blootstellingslimieten worden zodanig aangepast (verlaagd) dat schadelijke effecten voor de gezondheid van mens, milieu, flora en fauna worden voorkomen, ook op de middellange en lange termijn;
 • de financiële gevolgen van de invoering van 5G zijn voor de consument in kaart gebracht;
 • de maatregelen om de met invoering van 5G te verwachten aanzienlijke toename van energieverbruik en CO2-uitstoot te voorkomen zijn in kaart gebracht.

Verzoekt het congres tevens zich uit te spreken om:

 • het onderwerp 5G, EMS en het voorkomen van schadelijke gevolgen voor (de gezondheid van) mens, milieu, flora en fauna overeenkomstig de inhoud en overwegingen van deze motie op te willen nemen in het verkiezingsprogramma voor de volgende verkiezingen;
 • het partijbestuur en Eerste Kamer- en Tweede Kamerfractie te vragen zich overeenkomstig de inhoud en overwegingen van deze motie in te spannen - ook richting de Europese Commissie en Europees Parlement - en zich actief in te zetten de invoering en uitrol van 5G voorlopig te voorkomen, voordat aan de in deze motie gestelde voorwaarden is voldaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Regine Bautz c.s.

Preadvies: afwijzen

5G is een combinatie van nieuwe technologieën die zorgt dat data met meer snelheid, een hogere betrouwbaarheid en minder energie verzonden kan worden. Net als bij de uitrol van 2G, 3G en 4G maken mensen zich zorgen over de effecten van elektromagnetische straling van 5G op onze gezondheid. Dat is begrijpelijk, al mag dat nooit een vrijbrief zijn voor geweld en vernieling van zendmasten.

Wetenschappelijk onderzoek naar deze straling, onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), geeft geen aanleiding te veronderstellen dat 5G leidt tot gezondheidsschade. Wel vinden we het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke effecten doorgaat. Daarom heeft GroenLinks in de Tweede Kamer een motie ingediend die vraagt om onderzoek naar de effecten en daar zullen wij ons voor blijven inzetten. Ook zijn wij kritisch op de groeiende macht van een beperkt aantal (telecom)bedrijven bij de uitrol van 5G, met name door bedrijven die onder invloed staan van landen met een agressief cyberprogramma. We zien geen aanleiding om geheel tegen de invoering van 5G te zijn en alle kansen die deze technologie biedt zoals deze motie vraagt, en blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.