25. Motie

25

Neem het goede voorbeeld, op naar een echte Europese ledenpartij

Indieners: Paul L. Smits c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • GroenLinks de Europese democratie nog niet als af beschouwt;
 • GroenLinks burgers in de Europese Unie de mogelijkheid wil geven om direct te stemmen op Europese lijsten;
 • Europese politieke partijen een rechtmatige rol hebben in de vorming van een Europees politiek bewustzijn en het uiten van de wil van de burgers van de Europese Unie;
 • de Europese Groene Partij (EGP) zich als pionier heeft ontwikkeld tot een actieve koepelpartij met voortrekkersrol, die ambieert een gezamenlijke koers uit te zetten met Europese verkiezingsmanifesten en een continentale campagne;
 • de EGP vasthoudt aan een structuur waarin afgevaardigden namens een (hele) landelijke partij beslissen.

Overwegende dat:

 • de verdere ontwikkeling van Europese politieke partijen een belangrijke stap is om de gewenste Europese kieslijsten te legitimeren;
 • de EGP het besluitvormingsproces van de EU wil hervormen en democratiseren, om het minder afhankelijk te maken van de lidstaten en dichter bij de burgers te brengen;
 • andere organisaties hebben laten zien dat Europese besluitvorming ook zonder landniveau, en met directe representatie, goed kan werken;
 • we binnen de EGP het goede voorbeeld moeten geven als we de besluitvorming binnen de Unie democratischer willen maken.

Verzoekt het partijbestuur en de GroenLinkse EGP-delegatie:

 • binnen de EGP te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een structuur/werkvorm waarin de aanhang van groene Europese partijen meebeslist in de besluitvorming van de EGP;
 • hierbij te streven, in samenwerking met alle leden van de EGP, naar een interne democratiseringsslag alvorens de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen in 2024.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Paul L. Smits c.s.

Preadvies: overnemen

Het partijbestuur en de EGP-delegatie zijn voorstander van een verdere democratisering van Europese groene samenwerking. We gaan daarom de komende tijd onderzoeken welke vormen van ledenparticipatie goed in te bouwen zijn in EGP-verband. Daarbij zullen we kijken naar mogelijkheden voor een directere betrokkenheid van leden van nationale partijen in de vormgeving van EGP-beleid en -besluitvorming (zoals resoluties, verkiezingsprogramma's en campagnes). De EGP is een versterker van het groene geluid op ons continent en een onmisbaar platform voor onderlinge kennisuitwisseling en inspiratie. De EGP heeft zich over de jaren stapsgewijs ontwikkeld, en zal dit stap voor stap blijven doen. Wij zullen in dit proces zoeken naar mogelijkheden om onze leden meer te betrekken bij de EGP.