24. Motie

24

Interne democratische versterking bij congresvoorbereiding

Indieners: Paul L. Smits c.s.

Preadvies: afwijzen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • GroenLinks sinds de statutenwijziging van 2018 hogere eisen stelt aan het aantal steunverklaringen voor het indienen van voorstellen/moties/amendementen;
  • deze hogere eisen onderdeel zijn van een trend om enige drempels op te werpen voor formele participatie in de congressen, passend bij een steeds groter wordende partij;
  • GroenLinks een platform mag zijn waarin goede ideeën die passen bij de grondbeginselen van de partij ongehinderd wortel kunnen vinden en kunnen groeien, ongeacht wie de ideeën aandraagt.

Overwegende dat:

  • de bestaande drempels voor voorstellen eerder kwantitatief dan kwalitatief van aard zijn - en vooral afhankelijk zijn van iemands netwerk binnen de partij -, dan van de toegevoegde waarde van een voorstel;
  • de partij al enige tijd werkt aan een systeem om amendementen voorafgaand aan een congres online voor te behandelen in een elektronische ledenraadpleging (HR art. 5.3);
  • het voor veel nieuwe leden voor de hand ligt om zich via internet bij de partij te betrekken en dat online participatie een toegankelijke vorm is voor nieuwe leden om (inhoudelijk) actief te worden bij de partij;
  • het nuttig is om gelijkgestemden binnen de partij en leden met gedeelde interesses of belangen met elkaar in contact te brengen, waarbij gezamenlijke inzet voor congressen uitgelezen kansen vormen om deze contacten te versterken.

Verzoekt het partijbestuur:

  • een systeem te implementeren waarin alle leden hun ideeën voor moties/amendementen/voorstellen ruim van tevoren online kunnen indienen, waarop alle leden de kans hebben hun steun te verlenen, tot de bestaande deadline van 10 dagen voor het congres;
  • indieners van amendementen die door het presidium van ondergeschikte betekenis (categorie 1) worden geacht en door het partijbestuur worden verworpen, de kans te gunnen om via de voorgenomen elektronische ledenraadpleging hun amendement alsnog per stemming in categorie 2 te plaatsen en bij een meerderheid hiervoor deze tijdens het congres alsnog in stemming te brengen;
  • de nodige wijzigingen hiervoor in de reglementen voor te bereiden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Paul L. Smits c.s.

Preadvies: afwijzen

Het partijbestuur gaat zich de komende tijd, mede n.a.v. de ervaringen met de GroenLinksGesprekken, beraden op de verschillende (digitale) instrumenten die we hebben voor ledenraadpleging. We zien de digitale ledenraadpleging over de congresbesluiten van 14 maart ook als kans om ervaring op te doen met digitale stemmingen over moties en benoemingen. We ontraden deze motie omdat we ons niet nu al vast willen leggen op een bepaalde nieuwe vorm, hoewel we een onlinesysteem voor het publiceren van moties en amendementen zeker zullen overwegen (waarbij we bijvoorbeeld naar de ‘Ledenkamer’ van de PvdA kijken). We hebben grote twijfels bij de voorgestelde werkwijze voor amendementen in categorie 1. We willen nu juist tijd en ruimte organiseren binnen de partij voor het gesprek over wezenlijke meningsverschillen i.p.v. woordkeuze, punten en komma’s en andere amendementen van redactionele aard. Kortom: we gaan zeker aan de slag met interne democratische versterking (zie ook motie 23 – Democratische ledenraadpleging zit in het DNA van onze partij), maar ondersteunen niet alle suggesties die in deze motie worden gedaan.