23. Motie

23

Democratische ledenraadpleging zit in het DNA van onze partij

Indieners: Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • GroenLinks-leden naast het congres beperkte democratische mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op besluiten van het partijbestuur, de Tweede Kamer- en Eerste Kamerfractie;
 • onze partij progressieve en democratische waarden hoog in het vaandel heeft staan.

Overwegende dat:

 • er verschillende soorten mogelijkheden bestaan om democratische ledenraadpleging vorm te geven;
 • een partijraad, zoals GroenLinks deze tot 2013 gekend heeft, niet langer past bij de interne partijstructuur;
 • onze zusterpartijen in bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Spanje en vele andere landen steeds meer democratische inspraak organiseren en realiseren voor hun leden. Interne democratisering staat hoog op hun agenda’s;
 • andere Nederlandse partijen, zoals D66, vormen van democratische ledenraadpleging hebben ingevoerd;
 • onze progressieve en democratische waarden zowel extern als intern uitgedragen kunnen worden door middel van het democratiseren van ledeninspraak;
 • digitalisering steeds meer mogelijkheden biedt om (democratische) ledenraadpleging laagdrempeliger, betaalbaar en effectief te organiseren;
 • deze ontwikkeling een kans is voor landelijke fracties en het bestuur om input van leden te ontvangen.

Roept het partijbestuur op:

 • de behoeften, wensen en ideeën over structurele en democratische ledenraadpleging onder GroenLinks-leden te inventariseren;
 • mede op basis van die inventarisatie uiterlijk op het eerstvolgende congres na het verkiezingscongres een voorstel aan de leden voor te leggen voor een actualisatie en versterking van de verschillende instrumenten voor ledenraadpleging, met bijbehorende aanpassing van statuten en het huishoudelijk reglement.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

Leden hebben op verschillende manieren invloed op koers en besluitvorming in de partij. Het congres benoemt de leden van het partijbestuur en de toezichtraad en stelt verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten vast. Daarnaast is er de mogelijkheid een politiek referendum te initiëren en organiseerde het partijbestuur de afgelopen jaren enkele partijbrede discussies. Het partijbestuur heeft bovendien een nieuwe vorm geïntroduceerd om met leden en sympathisanten online en offline in gesprek te gaan: de GroenLinksGesprekken. We organiseerden op verschillende plekken in het land bijeenkomsten om leden te betrekken bij ideeënontwikkeling en standpuntbepaling. De komende maanden gaan we de GroenLinksGesprekken evalueren. We benutten dit moment graag om breder te kijken naar de verschillende instrumenten die we hebben voor ledenraadpleging en met voorstellen te komen voor mogelijke versterking en actualisatie daarvan.