22. Motie

22

Coalitie welwillenden vluchtelingenkinderen

Indieners: Tirza de Fockert c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • er momenteel duizenden kinderen onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen worden in Griekse vluchtelingenkampen;
  • de Griekse autoriteiten op 10 september 2019 aan de Europese lidstaten heeft verzocht om 2.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit de kampen te herplaatsen;
  • Frankrijk, Finland en Portugal inmiddels toezeggingen hebben gedaan om een deel van deze 2500 kinderen over te nemen en dat Nederland dit voorbeeld zo snel mogelijk moet volgen.

Overwegende dat:

  • in de Tweede Kamer reeds een motie is aangenomen om als Nederland ook een deel van deze kinderen op te vangen;
  • het kabinet tot op heden geen aanstalten maakt deze motie uit te voeren;
  • gemeenten een cruciale rol hebben in de opvang, zorg en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Roept gemeenteraden en lokale bestuurders op:

  • zich uit te spreken voor en zich aan te sluiten bij een landelijke Coalitie van Welwillenden, die het kabinet oproept om met spoed deze kinderen naar Nederland te halen;
  • zich vanuit deze coalitie in te spannen om opvangplekken, zorg en ondersteuning voor deze kinderen te creëren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Tirza de Fockert c.s.

Preadvies: overnemen

Het partijbestuur deelt de mening van de indieners dat de situatie waarin veel kinderen zich bevinden op de Griekse eilanden verschrikkelijk is. Voor volwassenen is de toestand op de eilanden al een uitzichtloos drama, maar alleenstaande kinderen kunnen ook nog eens minder goed voor zichzelf opkomen, en zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Europese solidariteit is nodig om een doorbraak te forceren in de impasse en het gebrek aan actie waardoor deze situatie al jaren voortmoddert. Het past binnen de rol van GroenLinks als progressieve partij om zich op alle mogelijke niveaus in te zetten voor de opvang van kwetsbare kinderen.