21. Motie

21

Solidair met Europese arbeidsmigranten

Indieners: Vincent Thepass c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • arbeidsmigratie uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië, maar ook uit andere EU-lidstaten een groeiend fenomeen is dat geregeld tot hevige debatten leidt;
 • politieke partijen in hun reactie hierop doorgaans inspelen op politieke gevoelens van wantrouwen en verdeeldheid, onder andere door middel van angstbeelden over arbeidsmigratie en de druk ervan op (sociale) voorzieningen;
 • Europese arbeidsmigranten een uiteenlopende groep vormen, maar een groot deel van hen te maken heeft met erbarmelijke woon-, werk-, en sociaaleconomische omstandigheden en bovendien vaak buiten de boot vallen als het gaat om (lokale) inclusie en participatie;
 • er vanuit het maatschappelijk middenveld nog maar beperkte aandacht is voor het volwaardig meedoen van deze groep.

Overwegende dat:

 • Nederland niet dezelfde fouten moet maken als in de jaren ’60 en ’70 rondom de gebrekkige ontvangst- en het ontbreken van fatsoenlijk beleid voor het volwaardig meedoen van (arbeids)migranten uit landen als Turkije en Marokko;
 • GroenLinks internationale solidariteit, het tegengaan van elke vorm van uitbuiting en de inclusie van alle inwoners van Nederland, ongeacht afkomst, als belangrijke uitgangspunten hanteert;
 • integratie een wederzijds proces is waarbij zowel nieuwkomers als ontvangers rechten en plichten hebben;
 • de positie van Europese arbeidsmigranten én warme relaties met de rest van de bevolking het best bevorderd worden wanneer Nederland hier tijdig goed en sociaal beleid voor ontwikkelt.

Roept op:

 • vanuit de programmacommissie in samenwerking met de groepen zelf een integrale visie te ontwikkelen met betrekking tot het volwaardig meedoen van Europese arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving en deze in het aankomende verkiezingsprogramma te verwerken;
 • hierbij in ieder geval in te gaan op huisvesting, sociale (arbeids-)rechten, inclusie, het ontwikkelen van een sterk maatschappelijk middenveld en de rollen van de EU en werkgevers;
 • vanuit de Tweede Kamerfractie zich dit jaar al in te zetten voor de rechten van Europese arbeidsmigranten in Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Vincent Thepass c.s.

Preadvies: overnemen

GroenLinks zet zich al langere tijd in voor de rechten van Europese arbeidsmigranten. Recent heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen die oproept tot extra bescherming van arbeidsmigranten in deze coronacrisis. De programmacommissie Tweede Kamer gaat graag met de indieners van de motie en andere (ervarings-)deskundigen in gesprek over een integrale visie op de participatie van Europese arbeidsmigranten.