20. Motie

20

BDS - Boycot, Desinvestering en Sancties

Indieners: Karel van Broekhoven c.s.

Preadvies: afwijzen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • het GroenLinks congres in februari 2019 vrijwel unaniem besloot om zich krachtig te verzetten tegen de Israëlische pogingen om het oproepen tot BDS (Boycot, Desinverstering en Sancties ) strafbaar te stellen;
 • het congres ook uitsprak dat BDS een geoorloofd middel is om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid;
 • ondanks deze positieve uitspraken GroenLinks naderhand verklaarde als organisatie niet achter BDS te staan;
 • de BDS beweging zowel wat middel (geweldloos verzet) als doel (uitvoering van VN resoluties 242 en 194 en gelijke behandeling Palestijnse bevolking in Israël) betreft een natuurlijke bondgenoot van GroenLinks is;
 • de oproep tot BDS in 2005 is gedaan door 171 maatschappelijke Palestijnse organisaties met als doel de internationale gemeenschap te bewegen tot een rechtvaardige oplossing op basis van het internationaal recht;
 • aan deze oproep wereldwijd gehoor wordt gegeven.

Overwegende dat:

 • GroenLinks altijd heeft gepleit voor een rechtvaardige oplossing op basis van het internationaal recht;
 • het onlangs gepresenteerde Trump-plan dit uitgangspunt met voeten treedt, omdat de Palestijnen in dit eenzijdige plan volkomen worden genegeerd waardoor een ernstige escalatie van het conflict dreigt;
 • Israël het geweld tegen en de onderdrukking van de Palestijnen sinds het vorige congres heeft opgevoerd;
 • Israël het internationaal recht nog verder tart door openlijk uit te spreken de Jordaanvallei te willen inlijven;
 • burgerinitiatieven zoals BDS daarom dringend nodig zijn en waar mogelijk versterkt moeten worden om zodoende een tegenwicht te bieden aan de eenzijdige plannen van Israël en de VS;
 • aansluiting bij deze beweging door GroenLinks hieraan een belangrijke bijdrage levert.

Spreekt de wens uit:

 • dat GroenLinks zich aansluit bij de internationale BDS beweging.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Karel van Broekhoven c.s.

Preadvies: afwijzen

Deze motie staat haaks op waar de Tweede Kamerfractie zich voor inzet: het bevorderen van een dialoog tussen progressieve krachten in het Midden Oosten, gericht op het vinden van een rechtvaardige politieke oplossing. Er is ook meer (politieke) druk op Israël nodig en daar pleit GroenLinks ook voor. Maar wij zijn ervan overtuigd dat steun voor de doelen van BDS ons niet dichterbij een rechtvaardige oplossing brengt.

GroenLinks is voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict conform internationaal recht. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het beëindigen van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van de Gazastrook door Israël. Ook moeten beide partijen stoppen met geweld en mensenrechtenschendingen.

Een boycot van Israël, wat BDS bepleit, zal Palestijnen in Israël economisch zwaar treffen. Ook ijvert BDS voor beëindiging van samenwerking met Israëlische culturele instituten en universiteiten. Dat is onverenigbaar met ons streven naar dialoog en oplossingen.

Bovendien zal aanname van deze motie de positie van GroenLinks in samenwerking met op vrede gerichte groeperingen belemmeren dan wel onmogelijk maken. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de relatie met progressieve krachten in Israël om de dialoog op gang te brengen. Het aansluiten bij de BDS-beweging zal deze bondgenoten van ons afdrijven, wat ons verder van onze politieke doelen brengt.

Daarom ontraden we deze motie met klem.