19. Motie

19

Stop mensenrechtenschendingen West-Papoea

Indieners: Mansorah Ap c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Overwegende dat:

  • West-Papoea een voormalige kolonie is van Nederland (Nederlands-Indië) en Nederland de morele plicht heeft een standpunt in te nemen over haar koloniale verleden, onder andere met betrekking tot voormalig Nederlands-Indië;
  • Nederland mensenrechten als een hoeksteen ziet van het buitenlandbeleid en bovendien in 2020 lid is van de VN-Mensenrechtenraad, wat extra kansen biedt om mensenrechten wereldwijd te verdedigen;
  • Groenen in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk het recht op zelfbeschikking van West-Papoea als onderdeel van het internationaal recht onderstrepen.

Constaterende dat:

  • het IPCC vaststelt het behoud van bossen een belangrijk ingrediënt is voor CO2-reductie, inheemse volkeren 80% van de biodiversiteit beschermen en 97% van de boskap ook plaatsvindt in Inheemse gebieden, waarmee het beschermen van de rechten van inheemse volkeren één van de belangrijkste maatregelen tegen klimaatverandering is;
  • er sinds de controversiële soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië in 1969 grove mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden tegen de inheemse Papoea’s, waarbij volgens schattingen ruim 500.000 Papoea’s slachtoffer zijn geworden van geweld van de Indonesische staat;
  • het eiland Nieuw-Guinea met het derde grootste regenwoud ter wereld bovendien een frontlijngebied is voor klimaatverandering wiens ecologie en bewoners worden bedreigd door onder andere mijnbouwwerkzaamheden, palmolieplantages en (illegale) boskap.

Spreekt uit dat:

  • de Nederlandse regering historische fouten heeft gemaakt omtrent de mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van West-Papoea’s, zoals beschreven in het Drooglever rapport (An act of Free Choice | Engels | Paperback | 9781851687152 | Druk: 1 | december 2009)

Roept op:

  • aan het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie om samen op te trekken met Groenen uit (in ieder geval) Australië, Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en het Europees Parlement voor het zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten van de Papoea’s;
  • om via de Tweede Kamer de Nederlandse regering aan te sporen de lokale misstanden en mensenrechtenschendingen van de Indonesische regering te agenderen in de VN-mensenrechtenraad en andere relevante instituties en hierbij, in samenwerking met de ACP-Group of States Indonesië, op te roepen een VN-mensenrechtenmissie toe te laten op West-Papoea.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Mansorah Ap c.s.

Preadvies: overnemen

Wij adviseren deze motie over te nemen. Het waarborgen en agenderen van mensenrechten wereldwijd is voor GroenLinks een grote prioriteit, zo ook het zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten van de Papoea’s. Hiervoor zullen wij ons weer gaan inzetten.