18. Motie

18

Biomassa

Indieners: Jasper Groen c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • de SER binnenkort een advies uitbrengt over het duurzaamheidskader rondom biomassa, met daarin cijfers over de beschikbaarheid en voorstellen voor duurzaamheidscriteria en cascadering.

Overwegende dat:

  • GroenLinks kritisch is op het gebruik van biomassa en de Tweede Kamerfractie dat al herhaaldelijk uitgesproken heeft;
  • tegelijkertijd organisaties zoals bijvoorbeeld het onderzoekscollectief Drawdown, het IPCC en Natuur & Milieu van mening zijn dat gebruik van biomassa voor energie onder strikte voorwaarden, zoals een duidelijke limiet op de totale hoeveelheid biomassa die in Nederland wordt gebruikt, een strikte cascadering waarbij energieopwekking pas op de laatste plaats komt, en strikte afstands- en duurzaamheidscriteria die de biodiversiteit bevorderen wel degelijk onderdeel kan zijn van de energietransitie;
  • GroenLinks dus zeer kritisch moet zijn op het gebruik van biomassa, maar de deur niet helemaal dicht moet gooien;

Spreekt zich uit:

  • tegen het verbranden van hele bomen voor energieopwekking, tegen het gebruik van biomassa voor elektriciteitsopwekking, voor het instellen van een moratorium op nieuwe biomassacentrales, tegen SDE subsidies op houtige biomassa en tegen het aanmerken van houtige biomassa als duurzaam totdat er een strikt nieuw duurzaamheidskader voor gebruik van biomassa is.

Verzoekt de programmacommissie Tweede Kamer:

  • in het verkiezingsprogramma op te nemen dat er een verbod komt op het in Nederland importeren van biomassa uit landen die niet deelnemen aan het klimaatakkoord van Parijs en biomassa die niet voldoet aan de strengste eisen op het gebied van cascadering en duurzaamheid;
  • hiertoe in het verkiezingsprogramma de noodzakelijke aanscherpingen op de duurzaamheidskaders van de SER en de regering op te nemen, zoals een duidelijke limiet op de totale hoeveelheid biomassa die in Nederland wordt gebruikt, een strikte cascadering waarbij energieopwekking pas op de laatste plaats komt, strikte afstands- en duurzaamheidscriteria die de biodiversiteit bevorderen en/of een CO2-emissiefactor voor biomassa van minstens 15 gram per kWh.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Jasper Groen c.s.

Preadvies: overnemen

Deze motie scherpt het GroenLinks-standpunt rondom biomassa aan, vooral met het voorstel om een verbod voor de import van biomassa mogelijk te maken uit landen die niet deelnemen aan het klimaatakkoord van Parijs (bijvoorbeeld de Verenigde Staten). De programmacommissie Tweede Kamer omarmt de motie en komt in het verkiezingsprogramma met een ambitieus voorstel voor biomassa, rekening houdend met de suggesties in het dictum van deze motie, nieuwe wetenschappelijke rapporten die de komende periode verschijnen en een advies van een SER-commissie dit voorjaar.