15. Motie

15

Roep de klimaatnoodtoestand uit

Indieners: Daan Dorr c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde in het algemeen, en voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in Nederland in het bijzonder;
  • er zeer beperkte tijd is om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen en dat het uitblijven van handelen catastrofaal kan zijn;
  • de huidige aanpak van deze crisis niet adequaat is, zowel in Nederland als daarbuiten;
  • er een radicale omslag in denken en bewustzijn nodig is om deze crisis het hoofd te bieden;
  • er wereldwijd al vele organen de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen, waaronder meerdere Nederlandse gemeenten, verschillende landen en het Europees Parlement.

Overwegende dat het uitroepen van de klimaatnoodtoestand:

  • een erkenning is van de omvang van deze crisis;
  • een effectief signaal is om het nationale bewustzijn over deze crisis te vergroten;
  • maant tot handelen naar de realiteit van deze noodtoestand;
  • geen buitengewone rechtstoestand met zich meebrengt zolang er geen beroep wordt gedaan op de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden.

Roept de klimaatnoodtoestand uit:

  • en verzoekt alle landelijke, provinciale en gemeentelijke fracties te ijveren om binnen hun respectievelijke politieke orgaan de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Daan Dorr c.s.

Preadvies: overnemen

GroenLinks strijdt al sinds haar oprichting voor de noodzakelijke aanpak van klimaatverandering. Ook nu het klimaatprobleem de afgelopen tijd is overschaduwd door de coronacrisis, blijft het wat ons betreft hard nodig dat er meer maatregelen komen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zit in het hart van onze partij. In de Tweede Kamer heeft onze fractie reeds twee keer voor een motie gestemd die de klimaatnoodtoestand uitriep.