14. Motie

14

Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal

Indieners: Daan Dorr c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde in het algemeen, en voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in Nederland in het bijzonder;
 • Nederland zich met het Parijs-akkoord gecommitteerd heeft aan het streven niet boven een temperatuurstijging van 1,5 °C te komen;
 • het streven naar maximaal 1,5 °C stijging cruciaal is om te voorkomen dat we klimaatkantelpunten raken die de opwarming mogelijk onomkeerbaar maken.

Overwegende dat:

 • het wereldwijde én Nederlands beleid ver achter loopt bij wat nodig is om dat streven te halen, en we nu afstevenen op 2 °C tot 5 °C stijging (90% waarschijnlijkheid, Raftery et al., 2017);
 • de ambitie om in 2050 95% minder broeikasgas uit te stoten ten opzichte van 1990 (zoals vastgelegd in de Klimaatwet) niet genoeg is om als Nederland voldoende bij te dragen aan het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 °C;
 • dat we wereldwijd nog ongeveer 400 gigaton aan koolstofbudget hebben voor een tweederde kans (66%) om onder de 1,5 °C te blijven (IPCC, 2018) – dat is nog tien jaar met de huidige uitstoot;
 • hoe langzamer we de uitstoot terugbrengen, hoe meer negatieve emissies er nodig zijn om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken, terwijl we nu nog nauwelijks negatieve emissies hebben;
 • het moreel juist is dat Nederland voorop loopt in het afbouwen van emissies, gezien haar grote historische uitstoot;
 • Nederland haar wereldwijde invloed kan maximaliseren door nu een voortrekkersrol op zich te nemen;
 • er nu nog kansen liggen om de transitie weloverwogen in te richten, zodat we later niet worden gedwongen om overhaaste maatregelen te nemen.

Spreekt uit dat:

 • Nederland zo snel mogelijk – bij voorkeur in 2030 – klimaatneutraal moet zijn.

Verzoekt:

 • de programmacommissie Tweede Kamer bij het opstellen van het volgende verkiezingsprogramma te onderzoeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Daan Dorr c.s.

Preadvies: overnemen

De programmacommissie Tweede Kamer kan zich vinden in de ambitie van de motie voor een zo snel mogelijk klimaatneutraal Nederland. Als deze motie wordt aangenomen, onderzoekt de commissie wat er nodig en (technisch) mogelijk is om al in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarbij past wel een belangrijke kanttekening: de klimaattransitie moet rechtvaardig en solidair zijn, waarbij de grootste vervuilers het meest bijdragen en mensen met de laagste inkomens niet de rekening betalen. Gezien de huidige positie van Nederland als achterblijver in Europa is het zeer de vraag hoe realistisch het is om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Bronnen:

 • Raftery, A. E., Zimmer, A., Frierson, D. M., Startz, R., & Liu, P. (2017). Less than 2 °C warming by 2100 unlikely. Nature Climate Change
 • Rogelj, J., D. Shindell, K. Jiang et al., 2018: Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty