13. Motie

13

Deltaplan voor klimaatrechtvaardigheid

Indieners: Delta GroenLinks en 'Het (Groen)Linkse Geluid'

Preadvies: overnemen

Het online GroenLinks-congres;

Constaterende dat

 • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde in het algemeen, en voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in Nederland in het bijzonder;
 • het Nederlands beleid ver achter loopt bij wat er nodig is om deze crisis het hoofd te bieden;
 • het klimaatbeleid tot nu toe onrechtvaardig en niet sociaal is;
 • nú handelen noodzakelijk is, en het beleid van de komende tien jaar cruciaal is voor de veiligheid van ons land;

Overwegende dat

 • in het publieke debat de verantwoordelijkheid voor de transitie nu vaak onterecht bij individuele burgers wordt gelegd, terwijl zij beperkte handelingsmogelijkheden tot verduurzaming hebben;
 • de overheid aan zet is om rechtvaardig klimaatbeleid vorm te geven en de economie te verduurzamen, en het initiatief niet aan de vrije markt kan overlaten;
 • de kosten voor de transitie bij de grote vervuilers moeten liggen, aangezien zij de mogelijkheid en de middelen hebben voor de grootschalige ontwikkeling en toepassing van duurzame alternatieven;
 • de benodigde transitie alle delen van de samenleving raakt: van energie, woningbouw, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, landbouw, de financiële sector, transport, onderwijs, sociale zekerheid en industrie tot aan internationaal beleid; en er dus een overkoepelend plan voor de transitie moet zijn;
 • de transitie een unieke kans is om ons land, maatschappij en economie sociaal, duurzaam en weerbaar te maken, en we hiermee kunnen laten zien dat eerlijk klimaatbeleid werkt voor iedereen en dat ongelijkheid hierdoor wordt teruggedrongen;
 • internationale klimaatrechtvaardigheid centraal moet staan in elke aanpak van de klimaatcrisis om zo verantwoordelijkheid te nemen voor de historisch hoge uitstoot van Nederland;
 • het dus essentieel is dat in de komende regeerperiode het Deltaplan – de Nederlandse versie van de Green New Deal – wordt opgesteld, om Nederland zo snel en rechtvaardig mogelijk klimaatneutraal te maken;

Roept de programmacommissie op

om een Deltaplan op te stellen en dit op te nemen als de kern van het volgende verkiezingsprogramma. Dit Deltaplan moet gebaseerd zijn op de volgende drie principes:

 • Nederland moet zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn en de overheid moet hierin het voortouw nemen;
 • de transitie moet rechtvaardig zijn, waarbij kosten en baten van duurzaam beleid op een sociale manier worden verdeeld, zowel nationaal als internationaal;
 • de vervuiler betaalt, zodat de grootste kosten ook voor de rekening van de grote vervuilers zijn, en niet voor individuele burgers;

Roept het partijbestuur en de landelijk GroenLinks-fracties op

 • om bij klimaatbeleid altijd de focus te leggen op klimaatrechtvaardigheid, waarbij de kosten en baten van duurzaam beleid op een sociale manier worden verdeeld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Delta GroenLinks en ‘Het (Groen)Linkse Geluid’

Preadvies: overnemen

De aanpak van klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze tijd. Nationale en internationale klimaatrechtvaardigheid en -solidariteit staan centraal in de huidige voorstellen van GroenLinks en in het programma voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Deze voorstellen (een ‘Deltaplan’) vormen een effectieve manier om uit de coronacrisis te komen en om klimaatverandering aan te pakken. De programmacommissie ziet de motie als een steun in de rug.