12. Motie

12

Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord

Indieners: Daan Dorr c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde in het algemeen, en voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in Nederland in het bijzonder;
  • het Nederlands beleid ver achter loopt bij wat er nodig is om deze crisis het hoofd te bieden.

Overwegende dat:

  • het essentieel is om ruim voor de komende campagnetijd toenadering te zoeken tot andere progressieve partijen, om zo een overtuigende, haalbare en breed gedragen visie te bieden voor de komende verkiezingen;
  • GroenLinks nu voortrekker kan zijn op het gebied van groene samenwerking;
  • een Deltaplan vanuit het oogpunt van de Nederlandse strijd tegen het water een verhaal is dat inspireert tot een gezamenlijke klimaatmobilisatie;
  • een stembusakkoord (een bindende afspraak tussen politieke partijen om bij een meerderheid samen te regeren) een duidelijk alternatief voor de kiezer biedt en daarmee een mogelijkheid is om tot een meerderheid te komen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Roept het partijbestuur op:

  • om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bij andere politieke partijen steun te verzamelen voor een gezamenlijk Deltaplan. Dit plan beschrijft een ambitieuze transitie om Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken op een rechtvaardige manier waarbij de vervuiler betaalt. Het gezamenlijk Deltaplan vormt dan de inzet voor een groen en sociaal stembusakkoord.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Daan Dorr c.s.

Preadvies: overnemen

De coronacrisis is ingrijpend voor onze gezondheid, ons welzijn en onze welvaart. En de stappen die nu worden gezet om uit de crisis te komen bepalen waar we uitkomen. Deze crisis moet een keerpunt zijn. De kans om met de dominantie van rechtse politiek te breken is groot. Stevige samenwerking tussen progressieve partijen is het beste antwoord op het blinde marktdenken, gebrekkig klimaatbeleid en tegen xenofobe politiek. Met de Klimaatwet hebben we voor het eerst een klimaatdoel in de wet vastgelegd. Nu moeten we ervoor zorgen dat Nederland eindelijk de klimaatdeadlines gaat halen. De inzet is om progressieve krachten te bundelen in een gezamenlijke inzet richting de verkiezingen en de formatie. Deze motie zien we als een steun in de rug voor deze koers.