10. Motie

10

Bouwen aan een stembusakkoord

#keerpunt21

Indieners: Jan Muijtjens c.s.

Preadvies: overnemen

ALS LINKS/PROGRESSIEVE GAMECHANGER VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN MAART 2021

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • Nederland de afgelopen 50 jaar vooral is geregeerd door centrumrechtse kabinetten;
  • het kabinet Den Uyl (1973- 1977) het laatste kabinet was waarin linkse/progressieve partijen een dominante positie innamen, dankzij samenwerking en krachtenbundeling voorafgaand aan die verkiezingen.

Overwegende dat:

  • het politieke landschap in Nederland steeds verder versnipperd, waarbij met name op de rechterflank populistische partijen als PVV en FvD het politieke debat sterk beïnvloeden;
  • de nadelige gevolgen van het neoliberale beleid steeds duidelijker zichtbaar worden door o.a. een crisis in de publieke sector (onderwijs, zorg, politie en de justitie-keten), de woningcrisis, de geflexibiliseerde arbeidsmarkt en de toenemende ongelijkheid in inkomen en vooral in vermogen;
  • de klimaatcrisis en de forse achteruitgang van natuur en biodiversiteit schreeuwen om een actief groen overheidsbeleid/overheidsingrijpen;
  • tijdens de bijeenkomst van GroenLinks, PvdA en SP - op dinsdag 3 maart j.l. in een volle en enthousiaste zaal - het gevoel is gegroeid dat activisten van deze partijen willen dat er gebouwd wordt aan méér samenwerking, ook op inhoud.

Spreekt uit dat GroenLinks het initiatief moet nemen om:

  1. te bouwen aan een Stembusakkoord #Keerpunt21 samen met het liefst zoveel mogelijk linkse/progressieve partijen (PvdA, SP, D66 en PvdD). Waartoe we deze partijen ook van harte oproepen om hier actief aan mee te werken;
  2. te bouwen aan een gezamenlijk - bijvoorbeeld 21 punten - programma op gebied van o.a. klimaat, het bestrijden van (kansen)ongelijkheid, eerlijk delen, het herstel van een sterke publieke sector, de aanpak van de wooncrisis, arbeidsmarkt, het bestrijden van opkomend racisme en het versterken van natuur, dierenwelzijn en biodiversiteit;
  3. in het Stembusakkoord #Keerpunt21 afspraken te maken om na de verkiezingen in de kabinetsformatie samen de onderhandelingen in te gaan, waarmee het Stembusakkoord #Keerpunt21 als een gamechanger de linkse/progressieve agenda in het middelpunt van het publieke debat en machtsvorming kan brengen.

Verzoekt het partijbestuur en de (nieuwe)lijsttrekker om:

  • voor en achter de schermen te zoeken naar mogelijkheden om tot het hierboven gewenste Stembusakkoord #Keerpunt21 en hierover - gemachtigd door het congres - te onderhandelen in de geest van deze motie, waarna we graag tijdens het volgende congres verslag uitgebracht krijgen over de bereikte resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Jan Muijtjens c.s.

Preadvies: overnemen

De coronacrisis is ingrijpend voor onze gezondheid, ons welzijn en onze welvaart. En de stappen die nu worden gezet om uit de crisis te komen bepalen waar we uitkomen. Deze crisis moet een keerpunt zijn. De kans om met de dominantie van rechtse politiek te breken is groot. Stevige samenwerking tussen progressieve partijen is het beste antwoord op het blinde marktdenken, gebrekkig klimaatbeleid en tegen xenofobe politiek. Daarom spreken wij ons ook zeker nu uit voor linkse samenwerking. Dat is de leidraad in ons dagelijks werk en ook onze inzet richting de toekomst.

Wij gaan ons inzetten om de progressieve krachten te bundelen in een gezamenlijke progressieve inzet richting de verkiezingen en in de formatie. Nederland snakt naar een progressief kabinet. Deze motie zien we als een steun in de rug voor deze koers.